KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa İlişkin Bilgilendirme

Şeker  Finansman A.Ş. (“Şirketimiz”) olarak, kişisel verilerinizin korunması, bilgilerinizin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması hususlarına azami özen ve hassasiyet göstermekteyiz. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimizce, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’nda sayılan şekillerde işlenebilecektir. 
KVKK’nun 10. maddesinde öngörülen yükümlülüğümüz çerçevesinde hazırlamış olduğumuz bu aydınlatma metni ile, sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile, yine KVKK kapsamında sahip olduğunuz hak ve özgürlükler konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

1.Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketimiz, KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir. Şirketimiz’in açık adresi :  Barbaros  Bulvarı No:149/7  Beşiktaş/İstanbul’dur.Şirketimiz 650937 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı olup, internet sitesi  www.sekerfinans.com.tr’dir. Şirketimiz’in MERSİS numarası 3136919833391504 ’tür.

2.Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu başta olmak üzere Finansman Şirketlerine dair her türlü mevzuat ve diğer mevzuat kapsamında, Şirketimiz tarafından sunulabilecek her türlü ürün ve/veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlanabilmesi için; bu ürün ve/veya hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilmek; ürün/hizmetler özelinde müşteri ile hukuki/ticari ilişki kurabilmek ve karşılıklı akdettiğimiz sözleşmenin/sözleşmelerin doğrudan ve/veya dolaylı ifası amacıyla; müşteriye hitabeden ürün gruplarının tespit edilmesi, müşteri ve Finansman Şirketleri ihtiyaçlarına göre çalışma/geliştirme yapılması, faaliyet izni kapsamında hizmet sunulması gibi KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Şirketimizce işlenecektir.

3.Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemleri ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda gerekli faaliyet ve süreçlerin yürütebilmesi gerekçesiyle, KVKK’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Sigortacılık Kanunu, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, İş Kanunu başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimiz kapsamında toplanmaktadır.

Belirtilen hukuki sebepler kapsamında kişisel verileriniz her türlü sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, Şirketimiz’i ziyaret ederek şahsen yaptığınız  beyan ve paylaşımlar, iş ortaklarımız, internet sitemiz, kredi kanallarımız, çerezler, başvurular ve/veya ziyaretler, e-posta, telefon, faks, sosyal medya hesapları üzerinden ve/veya çağrı merkezimiz ile yaptığınız iletişimler, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, TBB Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu ve benzeri istihbarat faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulabilen diğer kanallar, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar, Şirketimiz’i ziyaret etmeniz durumunda ofisimizin kayıtlı adresinin yer aldığı binanın yönetiminden alınabilen yazılı, görüntülü veya elektronik kayıtlar ile sair iletişim kanalları aracılığıyla toplanmaktadır. 

4.Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Mali Suçları Araştırma Kurumu  mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan müşterilere ilişkin kimlik bilgileri, adres gibi erişim/iletişim bilgileri, kullanılan finansal ürünlere ve tüketici alışkanlığına ilişkin bilgileri (krediler, rating, skoring, ödemeler vb.), finansal ürünlere erişimde kullandığı yöntemlere ilişkin bilgiler, sesli ve görüntülü görüşmelerde veya Şirketimizin siz müşterimiz ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında gerçekleşen işlemler sonucu edindiği müşterinin kimliğini belirli veya belirlenebilir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi ve belge, kişisel veri kapsamındadır. 
Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verileriniz, Şirketimiz, tarafından 6361 Sayılı Kanun başta olmak üzere Finansman Şirketlerinin kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerine dair her türlü mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi ve/veya kuruluşlar ile diğer 3. kişilerle; Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu , Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mali Suçları Araştırma Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakanlıklar gibi kamu tüzel kişileri ve yasal otoritelerle; Finansman Şirketlerinden müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili resmi mercilere/yasal denetçilere; Şirketimiz ana hissedarı, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı hissedarları; Şirketimizin sahip olduğu faaliyet izni tahtında finansman faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı, ticari iş ortağı kuruluşları, yurtiçi/yurtdışı kredi kuruluşlarına; bağlı krediye konu mal ve/veya hizmeti sunan satıcı/sağlayıcıları, tedarikçi ve/veya taşeron firmaları ve diğer 3. Kişilerle paylaşılabilecek ve bu doğrultuda işlenebilecektir.

5.Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

KVKK’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmiş ise, buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Barbaros Bulvarı No:149/7  Beşiktaş/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, yahut noter kanalıyla veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemler ile ulaştırabilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepler, talebin niteliğine göre en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonlandırılacaktır.
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

Kurum : Şeker Finansman A.Ş. 
Ticaret Odası : İstanbul
Ticaret Sicil Numarası : 650937
Genel Müdürlük Adresi : Barbaros Bulvarı No:149/7  Beşiktaş/İstanbul 
Telefon : 0212 340 08 00