SİGORTA BİLGİLERİ

Konut kredisi veya konut teminatlı bireysel kredi kullanırken konut finansman kuruluşları müşterilerden birtakım sigortaların yaptırılması konusunda talepte bulunabilirler.

Kredi kullanma aşamasında gündeme gelen sigorta ürünleri ve bu ürünlerin genel özellikleri hakkında aşağıda sıralanan bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Hayat sigortaları hem teknik, hem de yasal olarak yatırım amaçlı kullanılamaz. Bu sigortalarda amaç, kişinin yatırdığı primlerin değerlendirilerek, yaşamında meydana gelebilecek vefat ve maluliyet gibi olaylar sonrası, ailesine ve kendisine maddi destek sağlamaktır.
Yasal olarak yaptırılması mecburi olan tek sigorta zorunlu deprem sigortasıdır, ama konut finansmanı kuruluşları teminat olarak müşteriden hayat sigortası isteyebilirler. Burada iki temel amaç bulunmaktadır. Birincisi kredi müşterisinin varislerini kalan borcu ödeme yükümlülüğünden kurtarmak; diğeri de müşterinin kalan borcunun konut finansmanı kuruluşu tarafından teminat altına alınmasıdır.
Doğal Afet Sigortaları Kurumu, 587 sayılı ´Zorunlu Deprem Sigortası´na dair Kanun Hükmünde Kararname´ ile Zorunlu Deprem Sigortası yapmak üzere kurulmuş olan, kamu tüzel kişiliğini haiz, kar amacı gütmeyen ve sigortacılıkta "sigorta havuzu" adı verilen yapı esas alınarak düzenlenmiş bir kurumdur.
Konutun peşin ya da kredili alımı Doğal Afet Sigortası´nın yaptırılıp yaptırılmamasında bir etken değildir. Doğal Afet Sigortası her konut için kanunen yaptırılması zorunlu olan bir sigortadır. 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre ülkemizin deprem kuşağında yer alması sebebiyle konut sahipleri mutlaka Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmalıdırlar. Zorunlu Deprem Sigortası olmadan konut sigortası da yapılmamaktadır.
Bu sigorta ile devletin bütçe imkanları ile ilişkili olmayan, depremden kaynaklanan maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir güvence sağlanmış olur. Zorunlu Deprem Sigortası, sigortalı binalarda ve temellerinde, depremin sebep olabileceği yangın, infilak, yer kayması dahil her türlü maddi hasara karşı sigorta bedeline kadar DASK tarafından teminat altına alınmasını sağlar.
Konut sigortası; sigortaya konu olan konutun yangın, sel baskını, fırtına gibi durumlar karşısındaki değer kaybını önlemeye yönelik bir poliçedir. Kredi veren kuruluşlar, krediye konu olan ve teminat teşkil eden konutun yukarıda bahsi geçen nedenlerden kaynaklı olarak meydana gelebilecek değer kayıplarına karşı konut sigortası yaptırılmasını talep edebilirler
İşsizlik sigortası bir işyerinde çalışırken, kişinin isteği ve kusuru dışında işini kaybetmesi sonucunda uğrayacağı gelir kaybını kısmen karşılayarak kendisinin ve ailesinin maddi zorluğa düşmemesini sağlayan Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.
İşsizlik sigortası kredi kullanırken zorunlu değildir. Bazı konut finansmanı kuruluşları işsizlik sigortalı ürünler sunmaktadırlar, ama bu ürünlerin Devlet tarafından zorunlu tutulan işsizlik sigortası ile bir ilgisi yoktur. Bu ürünlerin kapsamındaki işsizlik sigortası özel sigorta kuruluşları tarafından yaptırılmaktadır ve kişinin işsiz kalması durumunda kredi ödemelerini belli bir süre için garanti altına almaktadır.